Blog o bieganiu sBIEGACZA - porady, ćwiczenia, diety dla biegaczySFERA BIEGACZA
 • Polski
 • English
Facebook sBIEGACZ Instagram sBIEGACZ Szukaj

Regulamin

 1. Definicje
  • Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
   • Usługodawca – „ENIL Łukasz Lemański”, prowadząca działalność pod adresem: Piastowska 44, 30-067 Kraków, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 811161677
   • Serwis – serwis będące własnością Usługodawcy dostępne pod adresem: www.sbiegacza.pl, w ramach której świadczona jest przez Usługodawcę Usługa na rzecz Użytkowników,
   • Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie.
   • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej, polegająca przede wszystkim na umożliwieniu:
    1. możliwość korzystania z zasobów i informacji prezentowanych w Serwisie,
    2. możliwość dokonania zakupu Wizytówki trenera
   • Regulamin – niniejsze Warunki Korzystania z Serwisu.
   • Dokumenty Prawne – wzory dokumentów wraz z komentarzem i instrukcją, udostępnione odpłatnie Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
 2. Postanowienia Ogólne
  • Serwis, działający pod adresem www.sbiegacza.pl oraz świadczone w jego ramach Usługi są wyłączną własnością Usługodawcy. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom w postaci pozwalającej na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
  • Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie:
   • komputera z dostępem do sieci Internet o minimalnej przepustowości 1 Mbit/s
   • przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript i Cookies
   • działającego konta poczty elektronicznej na dowolnym serwerze.
 3. Zakres i Rodzaj Usług
  • Serwis jest witryną internetową, która umożliwia zapoznanie się z bezpłatnymi materiałami informacyjnymi udostępnianymi za jej pośrednictwem oraz do korzystania z Usług płatnych, na warunkach określonych w Regulaminie. 
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje zamieszczone w Serwisie aktualne są na dzień ich publikacji.
  • Świadczenie przez Serwis Usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą środków dostępnych na stronie Serwisu.
  • W ramach Serwisu świadczone są następujące Usługi i w tym celu udostępniono Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe:
   • możliwość korzystania z zasobów i informacji prezentowanych w Serwisie,
   • możliwość zamówienia .
 4. Zamówienie usługi Wpis (Wizytówki) Specjalisty
  • Usługodawca umożliwia Użytkownikom wykupienie licencji na korzystanie z Wizytówki Specjalisty zamieszczonej w Serwisie. Szczegółowy zakres licencji określony został w pkt. 5 Regulaminu.
  • W celu wykupienia licencji na korzystanie z Wizytówki Trenera Użytkownik powinien wybrać odpowiedni formularz podać swoje dane osobowe i kliknąć przycisk „Zamawiam”.
  • Użytkownik zobowiązany jest podać pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu zamówienia. Po dokonaniu zamówienia, na wskazany adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość podsumowująca złożone zamówienie.
  • Po dokonaniu zapłaty i przesłaniu materiałów, w terminie nie dłuższym niż 7 dniu zostanie opublikowany Wpis.
 5. Licencja dotycząca Wizytówki Specjalisty
  • Usługodawca oświadcza, że utrzyma Wizytówkę Specjalisty na przez 12 miesięcy na stronie.
 6. Prawa i Obowiązki Usługodawcy
  • Usługodawca dołoży wszelkich starań aby Usługi świadczone były z należytą starannością i bez wad.
  • Usługodawca ma prawo rozwijać, modyfikować i aktualizować Usługi.
  • O czasowych przerwach w dostępie do Usługi w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi Użytkownicy zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem.
  • Usługodawca ma prawo do Sprzedaży w szczególności: Serwisu, domeny internetowej, całości lub wydzielonej części przedsiębiorstwa oraz firmy, jak również do dokonania zmiany nazwy firmy, nazwy świadczonych usług oraz nazwy Serwisu a to bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkowników.
 7. Prawa Własności Intelektualnej
  • Wyłącznym właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej do wykorzystanych w Serwisie elementów graficznych, układu strony, znaków słownych i graficznych w tym nazwy Serwisu i jego logotypu, tekstów i opisów jest Usługodawca. Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie i rozpowszechnianie elementów stanowiących własność Usługodawcy bez jego wyraźnej zgody.
  • Niedozwolone jest kopiowanie i naśladowanie całości lub części Serwisu, interfejsów użytkownika, w tym architektury informacji, koncepcji, wszelkich treści, tekstów, projektów graficznych (design), dzieł plastycznych, fotografii, logotypów, znaków towarowych, dźwięków i muzyki, animacji, zachowań i rozwiązań interfejsowych. Podlegają one ochronie wynikającej z prawa autorskiego, prawa  własności przemysłowej oraz innych praw własności intelektualnej i praw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  • Niedozwolone jest stosowanie w jakimkolwiek zamiarze i w stosunku do jakiejkolwiek części  Serwisu tzw. głębokiego linkowania („deep-linking”), a także korzystania z urządzeń, procedur lub oprogramowania, które mogą zakłócać zwykłe działanie Serwisu.
 8. Ochrona Danych Osobowych
  • Administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w ramach Serwisu jest Usługodawca.
  • Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Serwisu.
 9. Ochrona Baz Danych
  • Bazy danych udostępniane za pośrednictwem Serwisu są wyłączną własnością Usługodawcy.
  • Zabronione jest kopiowanie, pobieranie czy wtórne wykorzystanie baz danych udostępnionych w Serwisie.
 10. Postępowanie Reklamacyjne
  • Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę. Reklamacje należy składać za pomocą korespondencji elektronicznej (e-mail) na adres: hello@sbiegacza.pl
  • Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację i adres zwrotny, dokładny opis przedmiotu reklamacji,
  • Serwis rozpatruje reklamację zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres elektroniczny e-mail przez niego podany.
  • Problemy techniczne związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail: hello@sbiegacza.pl
 11. Postanowienia Końcowe
  • Usługodawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie będą wywierały skutków w stosunku do Usług zakończonych oraz Usług będących w trakcie realizacji.
  • W kwestiach pominiętych przez treść regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od dnia powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie. Użytkownik, będący konsumentem ma również prawo do skorzystania z Platformy, służącej rozwiązywaniu sporów ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X

Zapisz się na newsletter

i bądź na biężaco z poradami dla biegacza

Zapisuję się